foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Reglement voor deelnemers danstoernooi De Carona's

Categorieën:

Garde Solo, Duo, paar en groepen:

Minioren (gemiddelde leeftijd t/m 8 jaar)

Junioren A (gemiddelde leeftijd 9 t/m 11 jaar)

Junioren B (gemiddelde leeftijd 12 t/m 15 jaar)

Senioren (gemiddelde leeftijd vanaf 16 jaar)

Een groepsoptreden moet bestaan uit minimaal 3 actieve deelnemers.

De gemiddelde leeftijd van de actieve deelnemers uit de groep is bepalend voor de categorie waarin gedanst wordt. De leeftijd op 1 januari is hiervoor bepalend. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt volledig bij de leiding van de vereniging van de desbetreffende deelnemer.

Voorbeeld: 2 x 9 + 3 x 13 = 60, 60: 5 = 12. Deze groep valt onder de categorie Junioren B.

Wij maken u erop attent dat bij twijfel over de gemiddelde leeftijd de organisatie kan besluiten uw danser(s) in een andere leeftijdscategorie te laten dansen, maar uw eerlijkheid is voor ons belangrijk.

Show Solo, Duo, paar en groepen:

Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als bij de gardedans. De showdansen worden onderverdeeld in thema en freestyle.

Jurywaardering: 

Voor elke categorie zijn drie bekers/prijzen beschikbaar. De puntentelling is van 8.5 tot en met 9.5. De punten worden meteen na de dans voordat de deelnemers het podium verlaten bekend gemaakt. Het laagste punt valt telkens af indien er gejureerd wordt door minimaal 4 juryleden. Bij gelijke stand telt dit punt wel mee. Indien dan de stand nog gelijk is met een andere deelnemer, dan krijgen allebei de deelnemers een beker! Eentje wordt dan nagestuurd.

Er wordt door de jury beoordeeld op de volgende aspecten:

  • presentatie
  • choreografie
  • danstechniek
  • uitvoering

De beoordeling van de jury is bindend voor de prijzen. De uitslag wordt direct na afloop van deelname met een gardedans bekend gemaakt en op het einde van het toernooi na deelname van de showdansen. 

Graag de ruimte voor het podium vrijhouden, zodat de jury goed zicht op het podium blijft houden. Niet voor langs de jurytafel lopen.

Volgorde en opkomst:

De volgorde van optreden binnen een categorie wordt bepaald door loting. Het eerste deel van het programma is bestemd voor de gardedansen. Na de prijsuitreiking van het ochtendprogramma en de grote pauze gaan we verder met de showdansen. Voor deze groepen is de prijsuitreiking op het einde van het toernooi.

Muziek dient te worden aangeleverd op CD (geen minidisc!)  met een duidelijke beschrijving erop voor de discotheek (iedere dans op een aparte CD, inclusief. eventueel op- en afmars). Deze CD inleveren bij de muziekbalie. Wij gaan er van uit dat de muziek waarop de deelnemers zich naar het podium begeven, wordt verzorgd door de deelnemer zelf. Indien er geen muziek voor op- of afmars op de CD staat, dan even bij de muziekbalie doorgeven, zodat de diskjockey voor andere muziek kan zorgen. Tijdens de dans is het prettig als er iemand van de betreffende groep bij de discjockey (rechts in de zaal) kan staan om eventueel aanwijzingen te geven. Het podium wordt betreden via de aangegeven route. Dit is aan de linkerkant van het podium. Indien men hier van wil afwijken, graag even melden bij de organisatie achter het podium. Het podium wordt na de jurering aan de rechterkant verlaten.

Deelnemers dienen minimaal 2 optredens van tevoren gereed te staan voor hun optreden, zodat de organisatie kan zorgen voor een vloeiend verloop van het toernooi.

EHBO:

Er is EHBO aanwezig tijdens het toernooi. De EHBO zit rechts van het podium. Gelieve de ruimte bij de EHBO vrij te houden, zodat zij indien nodig hun werk goed kunnen doen.

Kleedruimte:

Er is voldoende kleedruimte beschikbaar. De kleedruimten zijn voor gezamenlijk gebruik en worden toegewezen door de organisatie. Wij zouden het erg op prijs stellen als er geen heren in de kleedkamers komen. Mochten er ook jongens deelnemen aan het toernooi, dan dit graag op het formulier vermelden, zodat we hier rekening mee kunnen houden. Het spreekt voor zich dat we graag het afval in de daarvoor bedoelde afvalzakken zien en dat de ruimte netjes wordt achtergelaten.

Inschrijving en entree:

Schrijf tijdig in als u wilt deelnemen, want wij werken op volgorde van binnenkomst (vol=vol). Het inschrijfgeld per dans is vastgesteld op € 12,50 per dans. Inschrijving is pas definitief na betaling en ontvangst van het inschrijfgeld. Entree prijzen:  voor kinderen t/m 12 jaar en 65+ € 1,50, voor volwassenen  € 3,00. Deelnemers krijgen vooraf een vrijkaartje. Deze liggen klaar bij de inschrijfbalie.

Bij groepen zijn maximaal 2 begeleiders per groep toegestaan. Solisten/duo’s die niet in een groep deelnemen + 1 begeleid(st)er hebben op basis van inschrijving ook gratis toegang. De toegang aan deelnemers en begeleiders zal verleend worden aan de deelnemersbalie. Aan verenigingen die zich 1 maand of korter voor toernooidatum afmelden of niet op het toernooi verschijnen wordt geen restitutie van het inschrijfgeld verleend. De sluitingsdatum voor inschrijving staat in uw uitnodiging vermeld. Door inschrijving verklaart u zich akkoord met deze reglementen.

Overige huishoudelijke punten:

  • De tijdsduur van de dans is maximaal 5 minuten. Indien uw dans langer is, dan dient u dat bij de inschrijving te vermelden.
  • Dit toernooi valt NIET onder de auspiciën van een bond of stichting; inschrijving staat voor iedereen open.
  • In punten waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
  • De organisatie en/of de directie van de zaal wijzen elke aansprakelijkheid voor vermissing/beschadiging en/of diefstal c.q. persoonlijk letsel van de deelnemers bij voorbaat van de hand.
  • Deelnemen aan dit toernooi is geheel op eigen risico.